Základní informace

Hejtmanův pohár je jedinečná soutěž pro základní školy a víceletá gymnázia, která je založena na zdolávání unifikované dráhy sportovních dovedností.

Kouzlo soutěže spočívá ve dvou základních atributech:
1) školy nemusí nikam jezdit → dle vlastních možností a zájmu si určí, kdy a jak se do soutěže zapojí (ideální jsou hodiny tělesné výchovy)
2) soutěž je pro celou školu → soutěžní dráhu zvládne každý a o vítězi nerozhodují sekundy, ale soutěžní body (každý žák tak má důležitou roli)

Veškeré soutěžní aktivity škola zaznamenává do webové aplikace – administrace soutěže, která tak obstarává kompletní komunikaci škol s pořadatelem soutěže. Výsledky jsou poté přehledně zobrazeny v žebříčku, samozřejmostí je možnost vyhledávání dle krajů, ve kterých proti sobě školy zápolí.

Počínaje školním rokem 2018/2019 se kromě základních škol a gymnázií mohou již účastnit i další školská zařízení, např. volnočasová centra dětí a mládeže. Postup registrace a soutěžení je shodný, podrobné instrukce naleznete v pravidlech.

Jaký by měl být obvyklý postup školy?

1) REGISTROVAT SE
Žádný strach, vyplnění formuláře nezabere ani celou přestávku. Pozor hlavně při vyplňování počtu žáků na škole, kde se uvádí vždy celkový počet žáků na škole, kteří nejsou osvobozeni z hodin tělesné výchovy. Víceletá gymnázia uvádí počet žáků v primě, sekundě, tercii a kvartě.

2) STÁHNOUT INSTRUKCE A NASTUDOVAT PRAVIDLA
Bez toho by to nešlo. Jak dráhu postavit, jaké jsou pomůcky, jak ji správně překonat? Všechno potřebné v rubrice „Ke stažení“. Důležitá je také znalost pravidel. Jsou připravena také nová metodická videa, která přináší přehledný návod na stavbu dráhy, správné překonání i nejčastější chyby.

METODICKÁ VIDEA

3) SPORTOVAT, TRÉNOVAT, MĚŘIT A ZAPISOVAT ČASY
Celá škola hurá na dráhu, nejlépe při hodině tělesné výchovy. Výsledky se pak zapisují v administraci. Zapisování časů usnadní nahrání formuláře.

4) PLNIT VÝZVY A SOUTĚŽNÍ AKTIVITY
Není to jen o času! Za co všechno se získávají soutěžní body? Napoví systém hodnocení. Veškeré soutěžní aktivity se pak zaznamenávají opět v administraci.

5) SLEDOVAT SOUTĚŽNÍ DĚNÍ
Stále se něco děje. Ani konkurenční školy nespí, stejně jako soutěž nespí na sociálních sítích – Youtube, Instagram, Facebook.

6) OČEKÁVAT VÝSLEDKY
Konečné výsledky soutěže budou zveřejněny v červnu 2020. Předání, které proběhne na Magistrátu hlavního města Prahy, se uskuteční na podzim 2020.

Pokud by se objevily nějaké nejasnosti, pište dotazy na adresu info@hejtmanuvpohar.cz.

Všeobecná ustanovení

Pořadatel:
Asociace amatérských sportů ČR, z.s.

Kontaktní email:
info@hejtmanuvpohar.cz

Cíl:
Podpořit u žáků základních škol pozitivní vztah k pohybovým aktivitám a motivovat je k aktivnímu a zdravému životnímu style
e

Partneři:
Asociace krajů České republiky, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj, Středočeský kraj, Jihomoravský kraj, Pardubický kraj, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy https://chubbypussy.net/tag/yes-please-porn/, Toyota, Lesy ČR, Scott, Vars

Termíny:
15.1. – 31. 5. 2020 →  soutěžení škol
1. 6. – 30. 6. 2020 → vyhodnocení a zveřejnění výsledků
1. 9. – 31. 11. 2020 → předání cen

Účastníci:
Základní školy a víceletá gymnázia z celé České republiky. Resp. jejich žáci, kteří tvoří všichni společně jeden tým.

Kategorie:
Celkem 4 kategorie rozdělené dle věku a pohlaví:
1) 1. stupeň ZŠ – dívky
2) 1. stupeň ZŠ – chlapci
3) 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií – dívky
4) 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií – chlapci

Přihlášky:
Registrace probíhá skrze webový formulář dostupný zde.

Pravidla

Každá škola, která se chce zapojit do soutěže, se musí řádně zaregistrovat. Po registraci a následném přihlášení může pedagog či odpovědná osoba z dané školy zapisovat v administraci výsledky svých žáků a rovněž spravovat další soutěžní aktivity. Systém výsledky a soutěžní aktivity automaticky vyhodnotí a po kontrole zapíše do celkového bodového hodnocení. Kontrola a s tím spojená aktualizace bodového hodnocení může chvíli trvat. Aktuální pořadí škol a přehled soutěžních aktivit přehledně znázorňuje žebříček soutěže.

Čím víc žáků se z Vaší školy zapojí, tím lépe. Škola získává body do celkového hodnocení, které je vyobrazeno v žebříčku škol, za stanovené soutěžní aktivity.

 1. Pořadatelem soutěže Hejtmanův pohár je Asociace amatérských sportů ČR, z.s., Václavské náměstí 837/11, 110 00, Praha – Nové Město, IČ 22856072. Webové stránky pořadatele jsou www.aascr.cz.
 2. Organizační či technickou podporu a veškeré jiné dotazy pořadatel zodpoví na emailové adrese info@hejtmanuvpohar.cz.
 3. Soutěže se může zúčastnit jakýkoli žák z přihlášené školy, která splní stanovená pravidla soutěže. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, pořadateli či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže, a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.
 4. Účastníkem soutěže je každá škola či středisko volného času, které se zaregistrovalo na www.hejtmanuvpohar.cz/registrace/.
 5. V registračním formuláři do kolonky „Počet žáků na škole“ vyplní základní škola celkový počet žáků školy, kteří nejsou osvobozeni z hodin tělesné výchovy. Víceletá gymnázia zde uvedou celkový počet žáků, kteří navštěvují třídy odpovídající druhému stupni základní školy, tedy primu, sekundu, tercii a kvartu, a kteří zároveň nejsou osvobozeni z hodin tělesné výchovy. V případě, že máte na škole žáka/žákyni, který/á není z hodiny TV osvobozen, ale je dlouhodobě zdravotně indisponován a není tedy schopen dráhu překonat, můžete o takového žáka/žákyni údaj o celkovém počtu žáků na škole snížit. Volnočasová centra uvedou celkový počet dětí ze všech kroužků, které se rozhodly do soutěže zapojit. Pravděpodobně tedy započítají členy všech sportovních kroužků, ale asi ne např. děti navštěvující počítačový kroužek.
 6. Soutěž probíhá na unifikované dráze sportovních dovedností, jejíž postavení je čistě v režii každé školy, kdy potřebné podklady jsou k dispozici na webu hejtmanuvpohar.cz v sekci „Ke stažení“. Případné dotazy pořadatel odpoví na emailové adrese info@hejtmanuvpohar.cz.
 7. Dráha sportovních dovedností pro 1. i 2. stupeň musí být postavena přesně dle plánku, kde jsou vyobrazeny její rozměry a překážky. Jedině tak bude zajištěno spravedlivé porovnání všech zúčastněných žáků v duchu fair play. Žáci na 1. stupni probíhají dráhu pro první stupeň a žáci na 2. stupni pro druhý. Stejné pravidlo platí i pro členy volnočasových center: pokud děti chodí ve škole na 1. stupeň, na kroužku probíhají dráhu pro 1. stupeň.
 8. V případě, že jsou prostory školní tělocvičny nevyhovující, je možné soutěžní dráhu přizpůsobit prostorám školy tak, aby bylo vše zachováno v duchu fair play. O této skutečnosti je nutné organizátora předem informovat na info@hejtmanuvpohar.cz. Žádost o úpravu dráhy se bude individuálně konzultovat se snahou nalézt vždy takovou variantu, která umožní zapojení školy do soutěže.
 9. Postavení dráhy sportovních dovedností a zaznamenání časů, za jakou dobu ji žáci zdolají, je v režii školy, stejně tak plnění veškerých dalších soutěžních aktivit.
 10. Dráhu sportovních dovedností překonává každý žák jednotlivě a bez pomoci druhých. Dráhu překonává v duchu fair play, zejména veškeré stanovené úkoly na soutěžní dráze vykonává dle svých schopností a dovedností s maximální snahou o správné – pravidly stanovené – provedení, tedy bez úmyslu podvádět a získat ošizením či nečestným provedením neprávem výhodu v podobě rychlejšího času oproti ostatním soutěžícím. Garantem dodržení pravidel fair play jsou jednotliví pedagogové.  Výjimku pro samostatné překonávání soutěžní dráhy mají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří nejsou osvobozeni z hodin tělesné výchovy. Těmto žákům pravidla umožňují překonat soutěžní dráhu za pomoci pedagoga, asistenta pedagoga, spolužáků či jiných osob.
 11. Soutěžní aplikace před vyhlášením vítězů zkontroluje veškeré zapsané časy a soutěžní aktivity a upozorní na podezřelé či těžko dosažitelné výkony. Pořadatel také může jednotlivé školy navštívit a přesvědčit se o jednotlivých výkonech na vlastní oči.
 12. Každému soutěžícímu je možné zapsat až pět různých časů, za které dráhu proběhl, přičemž jako konečný se bude počítat vždy ten nejrychlejší.
 13. Soutěžní čas se zapisuje na desetiny vteřiny se zaokrouhlením nahoru. Výsledný čas je rozdílem času za proběhnutí – bonusových vteřin v případě úspěchu u konkrétních stanovišť.
 14. Účast v soutěži je dobrovolná a zdarma.
 15. Soutěž probíhá v období od 15.1. 2020 do 31.5. 2020, poté následuje vyhodnocení a předání cen.
 16. Předání cen proběhne dle možností organizátora a dohody s Magistrátem hlavního města Prahy a to na podzim roku 2020. Ceny školám nebudou předány dříve, než ve stanoveném termínu slavnostního předání.
 17. Každý účastník se zavazuje uvedená pravidla dodržovat.
 18. Soutěží se o 5 originálních pohárů, finanční odměny a poukázky na nákup sportovního vybavení, které získá celkem 10 vítězných škol s největším počtem bodů.
 19. V případě, že na konci soutěže dojde k bodové shodě na prvních 10 místech, bude o konečném pořadí rozhodovat speciální výzva (týkající se pouze škol s rovností bodů).
 20. Nárok na cenu mají nejlepší školy pouze v případě, že v republice bude alespoň 70 aktivních škol, které budou mít připsané soutěžní body a zároveň splní alespoň jednu ze soutěžních aktivit (opičí dráha, Hejtmanské výzvy – vyjma výzvy Soutěžíme od zahájení).
 21. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit finanční prémii, která je hlavní cenou pro vítěznou školu v kraji, jinou odměnou v případě, že daný vyšší územní samosprávný celek se od projektu zcela distancuje či neposkytne projektu podporu, a to prostřednictvím dotačních programů, grantových řízeních či jinou formou.
 22. Pořadatel si vyhrazuje právo pravidla soutěže a tento herní řád kdykoliv dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti soutěž přerušit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat.
 23. Pořadatel si vyhrazuje právo v případě jakýchkoli pochybností rozhodovat o jejich konečném řešení.
 24. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit či jiným závažným způsobem postihnout školu, která jako dokumentaci svých soutěžních aktivit použije cizí dokumentaci (výsledky, fotografie, videa), nebo použije dokumentaci z minulých ročníků soutěže. Pořadatel dále nenese odpovědnost za hodnocení obsahu soutěžní dokumentace z hlediska posuzování třetími stranami (např. Youtube) a v případě porušení jejich práv či uživatelských zásad není povinen takovouto dokumentaci uznat, ani není odpovědný za sankce dále uplatněné třetími stranami (např. smazání videa pro porušení autorských práv).
 25. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže jakéhokoli soutěžícího, který by porušil pravidla soutěže, nebo u kterého by vzniklo podezření, že tato pravidla či podmínky porušil.
 26. Pořadatel neodpovídá za nedoručení výhry v případě změny adresy výherce, pokud mu tato změna nebyla výhercem řádně a včas oznámena, v případě nepřítomnosti výherce na adrese, jež mu byla výhercem oznámena, za ztrátu, poškození, zničení nebo nedoručení výhry či její doručení po lhůtě stanovené v pravidlech této soutěže z důvodů spočívajících na straně České pošty a/nebo kurýrní služby. Hmotné výhry účastníků, které z důvodů ležících nikoli na straně pořadatele/organizátora nebude možno kontaktovat a včas je informovat o výhře, propadají ve prospěch pořadatele. Odpovědnost pořadatele za případné vady výhry se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
 27. Účastí v soutěži dává každá škola pořadateli souhlas ke zpracování údajů uvedených při registraci za účelem navázání kontaktu se soutěžícím v průběhu soutěže a rovněž pro účely zasílání obchodních sdělení, informací o průběhu této soutěže a informací o dalších marketingových akcích pořadatele.
 28. Účastí v soutěži dává škola pořadateli souhlas se zveřejněním a využíváním veškerých zaslaných fotografií a videí, a to také k propagaci dalších projektů organizovaných pořadatelem.
 29. Účastí v soutěži každý soutěžící dává pořadateli v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu uvedeném při registraci, které pořadateli v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo čerpáním výhry poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, a to na dobu 5 let; souhlasí též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení, neúplná adresa (název obce) ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách pořadatele, pokud bude toto užití v souvislosti s touto soutěží, zejména za účelem vyhlášení výherců. Soutěžící zároveň vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a jenom k výše uvedeným účelům zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že pořadatel nebo třetí osoby pověřené pořadatelem provádějí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požadovat doplnění, opravu, blokování nebo likvidaci svých osobních údajů. Okamžikem doručení písemného požadavku soutěžícího na blokování nebo likvidaci osobních údajů organizátorovi je soutěžící vyloučen z další účasti v soutěži včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručen před jejím předáním.

Systém hodnocení

Hodnocení je založeno na bodovacím systému. Školy mezi sebou soupeří a ty nejaktivnější, kterým se podaří nasbírat nejvíce soutěžních bodů, budou oceněny originálním pohárem, finanční hotovostí i poukazy na nákup sportovního vybavení. Vítězi se stane 10 škol s největším počtem soutěžních bodů v republice.

Systém hodnocení odráží hlavní cíl projektu, kterým je přilákat co nejvíce dětí k pohybovým aktivitám. Proto největší šanci na výhru bude mít škola, která bude vyvíjet největší aktivitu, nikoli škola s nejtalentovanějšími žáky.

Body tak škola získává nejen za časový průměr školy a za počet zapojených žáků, ale významně jsou bodově ohodnoceny další soutěžní aktivity jako např. zaslání fotografie či videa z průběhu soutěžení na dané škole, pravidelnost zapojení žáků nebo za plnění „Hejtmanských výzev“.

BODY ZA ZAPOJENÉ ŽÁKY

Za procentuální poměr zapojených žáků do soutěže získává škola odpovídající počet bodů (100 % zapojených žáků z dané školy odpovídá 500 bodům). Čím více bodů, tím lépe.

Příklad výpočtu bodů pro školu:
Počet žáků na škole = 400 žáků
Počet zapojených žáků z dané školy = 200 žáků
Počet bodů pro školu = 250 bodů

BODY ZA DOSAŽENÉ ČASY

Jednotlivé časy žáků se nebodují. Ze všech nahraných časů se vytváří a průběžně aktualizuje průměr školy, samostatně pro 1. a 2. stupeň, a ten je bodově ohodnocený v případě, že patří mezi 10 nejlepších průměrů v republice (1. = 100 bodů, 2. = 90 bodů, 3. = 80 bodů atd. až do 10. místa za 10 bodů).

BONUSOVÉ BODY – možnost zvýšit své bodové hodnocení a tím šanci na úspěch

 • Nahráním fotografií* z průběhu soutěže
  • 1 fotografie = 10 bodů
  • fotografie jsou rozděleny do 2 kategorií:
   • ze stavby dráhy a fandění (limit fotografií: 10)
   • z probíhání dráhy (limit fotografií: 10)
  • školy tak mohou poslat až 20 fotografií, které budou dokumentovat jejich zapojení do soutěže
 • Nahráním videa* z průběhu soutěže (1 video = 100 bodů, můžete nahrát max. 2 videa)
 • Dle počtu účastníků z Vaší školy v porovnání s ostatními** (bodově ohodnoceno bude 10 škol s nejvíce účastníky v republice, 1. = 100 bodů, 2. = 90 bodů, 3. = 80 bodů atd. až do 10. místa za 10 body)
 • Za to, kolikrát dráhu absolvovali soutěžící z jedné školy:
  • více než 50 % zúčastněných žáků z jedné školy má zaznamenaný čas 5x = 300 bodů navíc pro školu
  • více než 50 % zúčastněných žáků z jedné školy má zaznamenaný čas alespoň 4x = 200 bodů navíc pro školu
  • více než 50 % zúčastněných žáků z jedné školy má zaznamenaný čas alespoň 3x = 100 bodů navíc pro školu
  • více než 50 % zúčastněných žáků z jedné školy má zaznamenaný čas alespoň 2x = 50 bodů navíc pro školu
 • Za plnění „Hejtmanských výzev“ → speciální úkoly, jejichž provedení je většinou nutné doložit zasláním dalších fotografií či videí. Za jejich splnění získá škola další soutěžní body.
  • popis výzev a pokyny k plnění jsou k dispozici v rubrice Ke stažení
  • přesný popis a bodové ohodnocení je uvedeno také v žebříčku  u jednotlivých výzev
 • Hejtmanské výzvy EXTRA → v průběhu soutěže budou vyhlašovány také speciální úkoly, které bude možné plnit pouze v omezeném termínu. O těchto časově omezených výzvách budeme informovat na webu a také emailem na adresu uvedenou v profilu školy. Pokud si přejete zařadit do adresáře také jinou emailovou adresu, dejte vědět na info@hejtmanuvpohar.cz.

*Fotografie nesmí být zcela totožné. Videa musí být ze stavby či průběhu soutěžení na škole. Min. jedno video musí zachycovat způsob překonávání soutěžní dráhy na škole, nejlépe tedy zachytit jednoho žáka, jak probíhá celou dráhu.

**Bonusové body za počet účastníků budou vyměřeny opět pomocí procentuálního poměru zapojených žáků z jedné školy v porovnání s ostatními školami.

With https://www.buymyhouse7.com/pennsylvania/buy-my-house-fast-new-castle-pa/, you can sell your house without the stress and uncertainty of the traditional home selling process.

Ceny

ŠKOLY
1. místo – 15.000 Kč a pohár pro absolutního vítěze
2.-5. místo – poukaz na nákup sportovního vybavení v hodnotě 10.000 Kč a originální pohár
6.-10. místo – poukaz na nákup sportovního vybavení v hodnotě 5.000 Kč